Lifeforms global release - Game Design Manifest

  • Lifeforms global release - Game Design Manifest

   Over the last year we were excited to follow players on discord and forums and watch how they discussed about their Lifeform setups. The discussion and the collected data that we regularly check did help us to improve the Lifeform update further. As many of you have already noticed we added quiet a few quality-of-life changes over the last couple of weeks for Lifeforms. With the upcoming global release for our Lifeform content update, we would like to introduce some smaller value changes to the buildings and technologies of some Lifeforms to put them a bit more in line with other options and choices.
   In the following overview we will go through the different changes and also give a small glimpse of potential upcoming changes for Lifeforms. Let’s dive straight into the changes:


   Human
   Building:
   Planetary Shield
   • Building base bonus increased from 1.5% to 3%
   • Building bonus maximum increased from 80% to 90%
   • Building cost scaling reduced from 1.2 to 1.15
   While protecting your lifeforms is already a niche situation, we wanted to have a stronger option for those who decided to go in this direction. The overall maximum you can protect has been increased to 90% and the building bonus has been doubled, which should allow players to reach the new maximum more easily.


   Technologies:
   Orbital Den
   • Technology cost increase factor reduced from 1.4 to 1.3
   One of our PTS balancing waves increased the cost factor for the Orbital Den. However, after collecting some data, we feel like the Orbital Den with the original cost factor was a good tradeoff for protection over production. The Orbital Den shares a technology slot with relatively powerful options; therefore, we would like to go back to the lower value to give it back its previous strength and put it a bit more in line with the other technologies in this slot.


   Supercomputer
   • Technology bonus value increased from 0.1% to 0.3%
   • Technology cost increase factor reduced from 1.3 to 1.2
   Supercomputer is the tier 18 technology of humans and must compete with the tier 18 class technologies of other Lifeforms. Overall Supercomputer is in a relatively weak spot since the reduction to Astrophysics shares a maximum limit with the research reduction technologies of other slots. In the first step we would like to make the technology overall stronger and cheaper. Additionally, to those value changes the current goal for a future update would be to separate Supercomputer in the future from the other research reduction options and have it as a standalone option which would allow for further reductions to Astrophysics.   Rock´tal
   Rock´tal in their current state are the most frequently chosen Lifeform. Therefore, we would like to keep it unchanged in its current state for now.   Mecha
   Technology:
   Chip Mass Production
   • Building base bonus increased from 0.3% to 0.4%
   For now, we would like to give Mecha just a bonus to one of their technology buildings. However, one of the potential future changes for Mecha goes in the direction where this Lifeform will receive a building bonus which adds a 2nd shipyard queue for those who have Mecha as active Lifeform. This should give Mechas a unique incentive to have them active on your planets, therefore we will for now not further push the power by tweaking values until we applied this change and see how the overall impact is.   Kaelesh
   Buildings:
   Antimatter Condenser
   • Building cost scaling reduced from 1.21 to 1.20
   The change to the Antimatter Condenser should bring Kaeleshs overall cost to reach the needed amount of population for the last technology slot in line with all other Lifeforms. With this and the other building changes Kaelesh will move into the top spots for “cheapest Lifeform to unlock tier 18 technology slot” together with Mecha.


   Cloning Laboratory
   • Reduced base deuterium building cost from 20.000 to 5.000
   The Cloning Laboratory received only a minor change to its resource costs. One of our plans for this Lifeform is to add a new effect to this building which will increase the bonus of Kaelesh specific technologies. Overall, the new building bonus will work like the tech buildings from Human and Mecha but only specific for Kaelesh tech. With this new addition Kaelesh should be able to boost discovery technologies further for the trade off that they don´t have any resource production boosting buildings like Humans.


   Vortex Chamber
   • Reduced base crystal building cost from 20.000 to 15.000
   • Reduced base deuterium building cost from 30.000 to 15.000

   Psionic Modulator

   • Building cost scaling reduced from 1.5 to 1.4
   • Building base bonus increased from 1% to 2%
   • Building bonus maximum increased from 25% to 30%
   This building bonus change together with the change to the Antimatter Condenser should work hand in hand to get the overall cost for Kaelesh reduced.
   Final words
   It was really a pleasure to watch and read all the discussions on how players build their Lifeforms and what strategies players like to follow. The overall goal for Lifeforms was to create this diverse experience where, even if not optimally regarding progression, players receive the option to build their personal OGame experience however they like to play. We hope the above changes add to this experience and that future updates to Lifeforms create an even more diverse experience.
   If you would like to share your opinion or ideas and feedback, please feel free to join our forums or discord. Player feedback is one of the major sources for us to help further improve the game and the overall experience.


   Best regards,
   Your OGame Team

   (vertaling volgt nog)
  • de vertaling zoals beloofd: (en deze keer ontvangen door GF)


   Levensvormen Globale Release – Game Design Manifest
   In het afgelopen jaar hebben we met enthousiasme de spelers op Discord en in de forums gevolgd, kijkend naar de discussies over hun levensvormopstellingen. Het volgen van deze discussies en het analyseren van de gegevens die we regelmatig verzamelen, heeft ons geholpen om de update van de Levensvormen verder te verbeteren. Zoals velen van jullie al hebben gemerkt, hebben we de afgelopen weken een aantal verbeteringen aangebracht in de gebruiksvriendelijkheid van Levensvormen. Met de aanstaande wereldwijde release van de contentupdate voor Levensvormen, willen we enkele kleinere aanpassingen introduceren aan sommige van de levensvormgebouwen en -technologieën om ze meer in lijn te brengen met de andere opties en keuzes. In het volgende overzicht zullen we de verschillende wijzigingen doornemen en ook een kort vooruitzicht geven op mogelijke toekomstige veranderingen bij Levensvormen. Laten we er direct induiken:

   Mensen
   Gebouw:

   Planetair Schild

   • Basisbonus van gebouwen verhoogd van 1,5% naar 3%
   • Maximale bonus van gebouwen verhoogd van 80% naar 90%
   • Kostenstijging van gebouwen verlaagd van 1,2 naar 1,15
   Aangezien het beschermen van je levensvormen een specifieke situatie is, wilden we spelers die deze richting kiezen een sterkere optie bieden. Het algehele maximum dat je kunt beschermen is verhoogd naar 90% en de gebouwenbonus is verdubbeld, wat spelers in staat moet stellen om gemakkelijker het nieuwe maximum te bereiken.
   Technologieën:
   Ruimtegrot
   • Verhogingsfactor van de technologiekosten verlaagd van 1,4 naar 1,3
   Een van onze PTS-balanceringsgolven verhoogde de kostenfactor voor de Ruimtegrot. Echter, na analyse van de gegevens, vinden we dat de oorspronkelijke kostenfactor van de Ruimtegrot een redelijke balans bood tussen bescherming en productie. De Ruimtegrot deelt een technologieslot met relatief krachtige opties, dus we hebben besloten terug te keren naar de lagere waarde om het zijn eerdere kracht terug te geven en het wat meer in lijn te brengen met de andere technologieën in dit slot.
   Supercomputer
   • Technologiebonuswaarde verhoogd van 0,1% naar 0,3%
   • Verhogingsfactor van de technologiekosten verlaagd van 1,3 naar 1,2
   De Supercomputer is de technologie van level 18 voor de Mensen en moet concurreren met de technologieën van level 18 van de andere levensvormen. Over het algemeen bevindt de Supercomputer zich in een relatief zwakke positie, aangezien de vermindering van de Astrofysica een maximale limiet deelt met de technologieën voor onderzoeksvermindering van andere slots. Als eerste stap willen we de technologie sterker en goedkoper maken. Naast deze aanpassingen is ons huidige doel in een toekomstige update om de Supercomputer te scheiden van de andere opties voor onderzoeksvermindering en het als een zelfstandige optie te hebben, waardoor verdere verminderingen van de Astrofysica mogelijk zijn.

   Rock’tal
   De Rock’tal zijn in hun huidige staat de meest gekozen levensvorm. Daarom willen we voorlopig geen wijzigingen aanbrengen.

   Mechas
   Technologie:
   Massa Chipproductie
   • Basisbonus van gebouwen verhoogd van 0,3% naar 0,4%
   Voor nu voegen we slechts een kleine bonus toe aan een van de technologiegebouwen van de Mechas. Een van de mogelijke toekomstige veranderingen voor de Mechas zal echter een verschuiving zijn om deze levensvorm een gebouwenbonus te geven die een 2e scheepswerf wachtrij toevoegt wanneer Mechas de actieve levensvorm zijn. Dit zou een unieke stimulans moeten bieden om ze actief te hebben op je planeten, vandaar dat we ze op dit moment niet krachtiger willen maken met verdere aanpassingen, totdat we deze verandering hebben toegepast en kunnen zien wat de algehele impact is.


   Kaelesh
   Gebouwen:
   Antimaterie Condensator
   • Kostenstijging van gebouwen verlaagd van 1,21 naar 1,20
   De wijziging aan de Antimaterie Condensator zou de algehele kosten van de Kaelesh om de benodigde populatie voor het laatste technologieslot te bereiken in lijn moeten brengen met alle andere levensvormen. Dit en de andere gebouwenwijzigingen zullen de Kaelesh naar de toppositie brengen als ‘goedkoopste levensvorm om het technologieslot van level 18 te ontgrendelen’, samen met de Mechas.
   Kloonlaboratorium
   • Basisbouwkosten van deuterium verlaagd van 20.000 naar 5.000
   Het Kloonlaboratorium heeft slechts een kleine wijziging ondergaan in de kosten van de grondstoffen. Een van onze plannen voor deze levensvorm is om een nieuw effect aan het gebouw toe te voegen dat de bonus van Kaelesh-specifieke technologieën zal verhogen. Over het algemeen zal de nieuwe gebouwenbonus werken zoals de tech gebouwen voor Mensen en Mechas, maar dan specifiek voor Kaelesh-technologie. Met deze nieuwe toevoeging zouden de Kaelesh in staat moeten zijn om ontdekkingstechnologieën verder te stimuleren, met de afweging dat ze geen gebouwen hebben om de grondstofproductie te stimuleren zoals Mensen.
   Vortex Kamer
   • Basisbouwkosten van kristal verlaagd van 20.000 naar 15.000
   • Basisbouwkosten van deuterium verlaagd van 30.000 naar 15.000
   Psionische Modulator
   • Kostenstijging van gebouwen verlaagd van 1,5 naar 1,4
   • Basisbonus van gebouwen verhoogd van 1% naar 2%
   • Maximale bonus van gebouwen verhoogd van 25% naar 30%
   Deze wijziging van de gebouwenbonus en de wijziging aan de Antimaterie Condensator zouden hand in hand moeten werken om de algehele kosten voor de Kaelesh te verlagen.

   Laatste Woorden
   Het was een waar genoegen om alle discussies te volgen en te lezen over hoe spelers hun levensvormen ontwikkelen en welke strategieën ze graag volgen. Het algehele doel voor Levensvormen was om een diverse ervaring te creëren waarbij spelers, zelfs als ze niet altijd het optimale pad voor spelersprogressie volgen, de optie hebben om hun OGame-ervaringen aan te passen aan hoe ze graag spelen. We hopen dat de bovenstaande wijzigingen alleen maar bijdragen aan die ervaring, en dat toekomstige updates van Levensvormen een nog diversere omgeving kunnen creëren.
   Als je je meningen, ideeën of feedback wilt delen, voel je dan vrij om je aan te sluiten bij onze forums of Discord. Spelerfeedback is een van de belangrijkste bronnen van inspiratie die ons helpt het spel en de algehele ervaring verder te verbeteren.

   Met vriendelijke groet,
   Jouw OGame Team